Apex Solutions s.r.o.

Šándorová17, 821 03 Bratislava

 

vydáva podľa § 5 zákona Narodnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a podľa § 1, 2 a 5 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 363/1996 Z. z. o vzore na vyhotovenie prepravného poriadku v cestnej doprave tento

PREPRAVNÝ PORIADOK AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

 

Čl. 1

Základné ustanovenia

1/ Tento prepravný poriadok upravuje podmienky za ktorých dopravca prepravuje osoby, príručnú batožinu, cestovnú batožinu a drobné domáce zvieratá.

2/ Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je Apex Solutions.s.r.o.. Dopravca je právnická osoba s oprávnením na podnikanie v nepravidelnej autobusovej doprave na základe koncesnej listiny vydanej Obvodným úradom v Bratislave.

3/ Prepravou podľa prepravného poriadku je premiestnenie osôb a ich batožiny.

4/ Prevádzková povinnosť dopravcu je povinnosť vykonavať autobusovú dopravu v súlade s dopravnou licenciou.

5/ Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené a umožňujú to prepravné podmienky podľa tohto prepravného poriadku, najmä technický stav a spôsobilosť vozidla a vodiča, obsaditeľnosť alebo jeho vyťažiteľnosť, alebo v tom nebránia príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

6/ Tento prepravný poriadok je súčasťou návrhu na zmluvu o preprave osôb.

 

 

Čl. 2

Rozsah autobusovej dopravy

1/ Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca nepravidelnú autobusovú dopravu.

2/ Nepravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb určitej skupiny cestujucich po dohodnutej trase s dohodnutými zastávkami a v dohodnutom čase, ktorých dopravca prepravuje podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb za dohodnutú cenu. Je ňou každá príležitostná alebo opakovaná preprava, najmä zájazdová, kyvadlová, okružná alebo vyhliadková.

3/ Podl'a tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca nepravidelnú autobusovú dopravu v rozsahu:

 1. medzinárodna autobusová doprava,
 2. vnútroštátna autobusová doprava,

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 3

Povinnosti dopravcu

1/ Všeobecné povinnosti dopravcu sú:

 1. vykonávať autobusovú dopravu podľa tohto prepravného poriadku
 2. zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich služieb ďaľšie činnosti potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, cestujúcich a náklad,
 3. byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel

2/ Dopravca je okrem všeobecných povinností dopravcu povinný:

 1. starať sa, aby priestor pre cestujúcich bol udržiavaný v čistote,
 2. zabezpečiť počas jazdy vetranie vozidla,
 3. technické vybavenie vozidiel (napr. audio/video zariadenie) používať takým spôsobom, aby nebolo na ťarchu cestujúcim,
 4. postarať sa o bezpečnosť a zdravie cestujúcich, ochranu ich batožiny,

 

 

Cl. 4

Zmluva o preprave osôb

1/ V nepravidelnej autobusovej doprave dopravca prepravuje určitú skupinu cestujúcich podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb.

2/ V nepravidelnej autobusovej doprave prepravná povinnosť dopravcu vyplýva z vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb.

3/ V nepravidelnej autobusovej doprave dopravca nemá prevádzkovú povinnosť.

 

Čl. 5

Práva cestujúceho

1/ Cestujúci má právo

 1. a) na prepravu príručnej batožiny, a ak to umožňuje zmluva o preprave osôb, aj cestovnej batožiny tým istým autobusom,
 2. b) požadovať od osádky autobusu potrebné informácie týkajúce sa podmienok prepravy,
 3. c) cestujúci, ktorý pred nastúpením do autobusu oznámi vodičovi, že má obmedzenú schopnosť pohybu, umožní vodič bezpečné nastúpenie a vystú

2/ Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví, príručnej batožine alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, a ak je táto škoda vyvolaná osobitnou povahou prevádzky dopravného prostriedku a spôsobená obsluhou vozidla alebo vozidlom, mimo situácií, keď za škodu zodpovedá svojím správaním cestujúci, zodpovedá za ňu dopravca podl'a ustanovení občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (§ 427 až 431).

 

 

 

Čl. 6

Povinnosti cestujúceho

1/ Cestujúci je povinný

 1. sedieť pripútaný bezpečnostným pásom na sedadle počas jazdy (pohybu) autobusu, správat' sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval autobus a jeho vybavenie a zariadenia slúžiace cestujúcim, neznečist'oval autobus a priestory dopravcu určené cestujúcim a neobt'ažoval ostatných cestujúcich a osádku autobusu,
 2. poslúchnuť pokyny a príkazy člena osádky autobusu

 

2/ Cestujúcim nie je dovolené

 1. prihovárať sa vodičovi počas jazdy,
 2. pískať, spievať, hlučne sa správat' alebo hrať na hudobnom nástroji alebo púšťať reprodukovanú hudbu alebo reč, obťažovať nadmerným znečistením, smradom alebo stavom opilosti,
 3. otvárať dvere a vetracie poklopy vozidla a čokoľvek vyhadzovat' z vozidla
 4. fajciť vo vozidle a v zariadeniach určenych pre potrebu cestujúcich,
 5. zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča a sprievodcu

 

 

Čl. 7

Vylúčenie osôb z prepravy

1/ Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu vylúčiť osoby, ktoré sa neprístojne správajú, znečisťujú alebo poškodzujú vozidlo, sú zjavne pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok, alebo ktoré pre chorobu, mimoriadne znečistenie odevov alebo z inych dôvodov môzu byť cestujúcim alebo dopravcovi na t'archu.

2/ Vodič alebo iný člen osádky autobusu je oprávnený z prepravy d'alej vylúčiť

     osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť premávky, svoju vlastnú alebo ostatných cestujúcich, a osoby, ktoré aj po upozornení pracovníka dopravcu nedodržiavajú ustanovenia prepravného poriadku.

 

3/ Vylúčenie z prepravy po začatí cesty treba uskutočniť tak, aby sa neohrozilo zdravie alebo bezpecnost' osoby vylučovanej z prepravy. Za osobu vylúčenú z prepravy po opustení vozidla dopravca už nenesie zodpovednosť.

 

 

Čl. 8

Vzt'ahy cestujúceho a členov osádky autobusu

1/ Svoje oprávnenia vyplyvajúce z tohoto prepravného poriadku uplatňujú cestujúci voči osádke autobusu disciplinovane, a v čase, ked' autobus nie je v pohybe.

2/ Členovia osádky autobusu dávajú cestujúcim potrebné pokyny tak, aby nedošlo k narušeniu pokojnej prepravy.

 

 

 

 

Čl. 9

Preprava batožiny cestujúceho

1/ Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca bud' spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom alebo oddelene, a to za podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom.

2/ Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom.

3/ Cestovná batožina sa prepravuje oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožín uložených na mieste určenom dopravcom alebo pokynom vodiča mimo priestoru určeného na prepravu cestujúcich alebo v tomto priestore, ale na takom mieste, kde cestujúci nemá možnosť na svoju batožinu dohliadať.

4/ Cestujúci má právo vziat' so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhl'adom na ich objem, úpravu, dľžku alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť a umiestniť vo vozidle alebo v osobitnom priestore na batožiny, pokial' sú splnené osobitné podmienky ustanovené pre ich prepravu.

5/ Z prepravy sú vylúčené

 1. veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi,
 2. zbrane, s vynimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a policie, pre prepravu ktorych platia osobitné predpisy,
 3. veci, ktoré môžu ohroziť bezpecnost' prevádzky alebo poskodiť prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia,
 4. veci, ktoré svojim zápachom, odpudzujúcim vzhl'adom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu,
 5. batožiny, celková hmotnosť ktorých presahuje 20 kg a
 6. batožina, ktorej hodnota presahuje 300 euro.

 

6/ Cestujúci nesmie prepravovať v cestovnej batožine šperky, ceniny, peniaze alebo iné drahé veci.

 

7I  Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou drobné domáce a iné malé zvieratá, pokial' tomu nebránia osobitné predpisy, ak ich preprava nie je cestujúcim na ťarchu, neohrozujú ich zdravie a ak sú v uzavretych klietkach, košoch alebo iných vhodnych schránkach s nepriepustnym dnom. Pre prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín.

8/ Bez schránky možno vziať do autobusu psa, ktory má bezpečný náhubok a drží sa na krátkom vodítku. V jednom vozidle sa smie prepravovať najviac jeden pes bez schránky.

9/ Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou iba jeden pár lyží s jedným párom

     lyžiarskych palíc, pokial' sú v prepravnom obale (púzdre) a umožnujú to prevádzkové podmienky dopravcu.

10/ Cestujuci môže vziať so sebou do vozidla najviac 2 cestovné batožiny.

11/ Vodič určí, či sa batožina prepraví ako príručná batožina alebo ako cestovná batožina, mimo priestoru pre cestujúcich. V prípade ak vodič určí ako miesto prepravy batožiny batožinový priestor, je cestujuci vyžaduje, aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo alebo aby sa ukladala v určitej polohe, je povinný upozorniť na osobitnú povahu batožiny, na jej obsah prípadne hodnotu.

 

12/  Cestujúci je povinný poskytnúť dopravcovi (vodičom) pri ukladaní alebo pri vykladaní batožiny primeranú pomoc.

13/ Batožinu musí cestujúci uloziť v autobuse tak, aby neohrozovala bezpečnosť,

nesťažovala výkon služby vodičom a neobmedzovala nastupovanie,  vystupovanie a pohyb cestujúcich po vozidle. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča.

14/ Ak má vodič pochybnosti o tom, či batožina cestujúceho spľňa podmienky stanovené týmto prepravným poriadkom, je oprávnený presvedčiťsa v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.

15/ Ak cestujuci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že veci (zvieratá), ktoré cestujúci vezie so sebou, sú z prepravy vylúčené, cestujuci je ich povinný z autobusu odstrániť. Ak cestujuci neposlúchne pokyn, odstránenie batoziny zabezpečí oprávnená osoba. V takomto prípade môže oprávnená osoba cestujúceho vylúciť z ďaľšej cesty.

16/ Ak vodič zistí, že vo vozidle zostala opustená batožina, oznámi to príslušnému

zamestnancovi dopravcu a zabezpečí, aby bola opustená batožina odovzdaná a uskladnená v priestoroch dopravcu.

17I Za stratu alebo odcudzenie príručnej batožiny dopravca nezodpovedá.

18/ Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej oddelene od cestujúceho v čase od jej naloženia do jej vzloženia z batožinového priestoru vozidla pri skončení prepravy cestujúceho. Ak bola škoda spôsobená cestujúcim, vadnosťou batožiny, jej obalu alebo balenia, osobitnou povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť alebo predvídať; alebo preto, že cestujúci neupozornil vodiča na potrebu osobitného nakladania s batožinou, dopravca za škodu nezodpovedá. Rovnako dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine.

Čl. 10

Odstúpenie od zmluvy v nepravidelnej autobusovej doprave

 

1/ Od zmluvy o preprave osôb v nepravidelnej autobusovej doprave je možné odstúpiť ak je to účastníkmi zmluvne dohodnuté.

2/ Dôvody odstúpenia od zmluvy o preprave osôb účastníci zmluvy dohodnú so zreteľom na konkrétny prípad.

3/ Dôvodom odstúpenia od zmluvy na strane dopravcu je vždy zánik platnosti povolenia na podnikanie v nepravidelnej doprave.

4/ Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, ak nie je účastníkmi dohodnuté inak.

 

 

 

 

5/ Ak nebola zmluva o nepravidelnej doprave uzavretá písomne, je možné od zmluvy odstúpiť v lehote 48 hodín pred dojednaným časom odchodu podl'a objednávky bez úhrady, a to iba z dôvodov mimoriadnych okolností, ktoré si zmluvné strany preukážu. Na strane objednávatel'a je to napr. náhle ochorenie, úmrtie v rodine a pod. Na strane dopravcu je to napr. dopravná nehoda vozidla alebo jeho neschopnosť ďalšej prevádzky a odmietnutie náhradného vozidla objednávateľom, neudelenie vstupných víz osádke vozidla, neudelenie dopravného povolenia cudzieho státu a pod.

6/ Ak niektorá zo zmluvnych strán odstúpi od zmluvy v lehote kratšej ako 48 hodín je povinná uhradiť druhej strane náklady, ktoré táto preukázateľne vynaložila na plnenie zmluvy.

7I Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy po pristavení vozidla na dohodnuté miesto

a v dohodnutom čase z dôvodu, ze cestujúci nerešpektovali zákaz prepravy stojacich cestujúcich mimo obec, uhradí objednávatel' dopravcovi vsetky náklady dopravcu v súvislosti s plnením zmluvy, vrátane márnej jazdy vozidlom z miesta garážovania na miesto pristavenia a spãf.

 

Čl. 11

Nájdené veci

1/ Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkych cestujúcich vo vozidle a opustenú batožinu odovzdá vodič alebo iný člen osádky príslušnému zamestnancovi  dopravcu.

2/ Osoba, ktorá si nájdené veci vyzdvihne neskôr ako do 30 dní po ich nájdení je povinná zaplatiť poplatok za uskladnenie podl'a batožinového poriadku dopravcu.

4/ Dopravca má právo zlikvidovať veci, ktoré nikto nevyzdvihne do 6 mesiacov, a ak ide o veci nebezpečnej povahy alebo veci, ktoré sa rýchlo kazia do 2 dní, odo dňa kedy boli nájdené.

 

 

Čl. 12

Mimoriadne udalosti počas prepravy

1/ Členovia osádky autobusu, sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúceho alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, osádky autobusu alebo inych osôb povinní

 1. poskytnúť podl'a svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolat' odbornú zdravotnícku pomoc,
 2. urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpecnosť cestnej premávky,
 3. urobiť potrebné opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosť

2/ Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinní pomáhať členom osádky vozidla pri konaní podl'a odst.l.

 

 

 

Čl. 13

Reklamácie

1/ Práva, ktoré má oprávneny z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatniť u dopravcu, inak zanikajú. To neplatí, ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na veciach, ktoré mal pri sebe; toto právo sa môže uplatniť priamo na súde.

2/ Ak sa žiada o vrátenie súm zaplatenych dopravcovi, na podanie reklamácie je oprávneny objednávatel' prepravy. Ak reklamuje ten, kto nie je podl'a predchádzajúcej vety na reklamáciu oprávneny, musí pripojiť písomny súhlas oprávneného.

3/ Objednávatelia prepravy a prepravcovia môžu podať reklamáciu len písomne.

4/ Oprávneny musí uplatniť právo u dopravcu bez zbytočného odkladu najneskoršie do troch mesiacov ak ide o objednávatel'a v nepravidelnej preprave osôb odo dňa, ked' sa preprava vykonala alebo sa mala vykonať.

 

 

Čl. 14

Záverečné ustanovenia

1/ Obsah tohto prepravného poriadku je voči cestujúcim odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.

2/ Tento prepravný poriadok je úõinný dňom 1.5. 2009.

3/ Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku môžu nadobudnút' účinnost' najskôr dňom ich zverejnenia a sprístupnenia.

4/ Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený, alebo podstatne doplnený, dopravca je povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v plnom znení.

V Bratislave dna 1.5.2009

 

 

Boris Páleník

Apex Solutions s.r.o.